• Name :

  • Email :

  • Phone Number:

  • Address1 :

  • Address 2:

  • Profession :

Mr.Anwar - Manager
Manager

Showroom:

Mr.B.Vijayakumar - Manager
98401 69898

New - 30, Vanniar Street,
Chennai - 600 001
Phone : 044 - 25223615, 25224894, 25225966, 25245406
Fax : 044- 25220062
Email: sattarsanitary@gmail.com

New - 138, Habibullah Road, T. Nagar, Chennai - 17(Near Karnataka Sangha School)
Phone : 044 - 28342525, 28343100, 28343311
Fax : 044 - 28344786
e-mail - sattar17@gmail.com


View Larger Map